Groeien

Advies bij groeien

Groeien met uw bedrijf?
Met al uw vragen kunt u bij ROZ terecht

Nu de economie in de afgelopen jaren weer groei laat zien, is het zaak voor ondernemers om hiervan mee te profiteren. Toch lukt het met name de ondernemers uit het kleinbedrijf niet altijd om de geboden kansen te verzilveren. ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) kan deze groep ondernemers van dienst zijn bij vragen rondom groei, bijvoorbeeld over strategie, financiering of personeel. 

Aan welke groeivragen kunt u denken?

 • Personeel; wanneer ‘moet’ ik personeel aannemen, in welke vormen kan dit allemaal, welke vorm past het beste bij mij en mijn bedrijf, loop ik niet teveel risico. 
 • Financiering van groei; ik zie nieuwe mogelijkheden in de markt maar heb te weinig werkkapitaal, welke andere financieringsmogelijkheden dan de bank zijn er.

Bij wie kunt u terecht?

Deze twee deskundige en betrokken ondernemersadviseurs van ROZ gaan door tot zij een antwoord hebben op uw vraag. Zij hebben een brede, bedrijfskundige achtergrond en een ruime ervaring in het adviseren van ondernemers. Daarnaast beschikt het ROZ over een breed netwerk aan bedrijfsintermediairs, waarmee in de praktijk al jaren wordt samengewerkt. In geval van specifieke vragen, die specialistische kennis vergen, wordt actief  doorverwezen.

Neem contact op!

(Startende) ondernemers uit het kleinbedrijf met vragen rondom groei kunnen rechtstreeks contact opnemen met één van deze twee adviseurs. 

Deze individuele advisering en begeleiding bij groei wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel. 

Financiering voor de groei van uw bedrijf

U wilt uw bedrijf laten groeien met een nieuwe dienst of nieuw product en daarvoor heeft u financiering nodig. Maak dan als eerste een financieel plan. Dit heeft u nodig om een financiering te krijgen. Niet alleen bij een bank, maar ook van de overheid. Want ook de overheid biedt financiële mogelijkheden voor uw bedrijf. Dat kunnen subsidies, kredietgaranties en fiscale regelingen zijn.

Stel een financieel plan op

U heeft een financieel plan nodig om een financiering te krijgen. Dat geldt meestal ook voor het aanvragen van een subsidie of financiële regeling van de overheid. Het financieel plan bestaat uit vier zakelijke begrotingen. In de investeringsbegroting staat wat u totaal aan geld nodig heeft en waarvoor. In de financieringsbegroting staat hoe u dat wilt financieren. Dat kan met eigen vermogen of met vreemd vermogen. Daarnaast maakt u een exploitatiebegroting en een liquiditeitsbegroting. Afhankelijk van uw bedrijfsvorm en situatie kunt u ook een privébegroting opstellen.

Check of er subsidies zijn voor uw bedrijf

De overheid heeft verschillende subsidies, cofinancieringen, garanties en fiscale regelingen voor ondernemers. Deze stimuleringsregelingen zijn landelijk, regionaal en internationaal gericht. Check de subsidiewijzer of er voor uw plan financiering mogelijk is. Selecteer op onderwerp, regio of type financiering en bekijk uw opties en de voorwaarden.

Geld lenen voor haalbaarheidsonderzoek

Met een haalbaarheidsonderzoek bepaalt u in een vroeg stadium of de vernieuwing van uw product of dienst kans van slagen heeft. Voor dit onderzoek kunt u als mkb’er of innovatieve starter de Vroegefasefinanciering (VFF) aanvragen. Dit is een lening die u met rente terug moet betalen. Voor de VFF moet u in ieder geval het volgende voorbereiden:

 • Een businessplan waaruit blijkt dat uw bedrijf substantieel gaat groeien.
 • Een vernieuwingsplan.
 • Een intentieverklaring van een toekomstige investeerder die uw traject gaat financieren.

De voorwaarden voor een mkb’er of innovatieve starter verschillen. Lees daarom goed de voorwaarden voordat u de aanvraag indient.

Vraag uw bank om de Borgstellingkrediet

U wilt een lening afsluiten bij uw bank, maar u heeft niet genoeg onderpand om zekerheid te bieden. Dan kan de overheid voor een deel garant voor u staan met de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB). De BMKB is bestemd voor het mkb tot 250 werknemers. Ook zzp’ers worden tot het mkb gerekend. U vraagt deze garantieregeling niet zelf aan. Dat doet de bank. Vraag uw bank of u in aanmerking komt voor de BMKB.

Check de overheidsregelingen voor startups

Gebruikt u voor uw nieuwe ideeën een nieuwe technologie? Dan bent u een zogeheten startup. Startups lopen er vaak tegenaan dat potentiële investeerders terugdeinzen voor de risico’s. De overheid kan met verschillende regelingen de risico’s voor investeerders wegnemen. Welke regeling of financieringsmix bij u past, is afhankelijk van uw plannen. Met de Startupbox komt u er stapsgewijs achter. Ga direct naar de Startupbox.

Zoek externe financiering

Naast financiële steun vanuit de overheid, zijn er ook andere externe financieringen mogelijk. Banken liggen misschien het meest voor de hand. Maar er zijn ook alternatieve financieringen via informele investeerders zoals crowdfunding of Business Angels. Er zijn dus meer manieren om aan bedrijfsfinanciering te komen. Bekijk de mogelijkheden voor externe financiering.

Feiten en cijfers: bedrijven met snelle omzetstijging

De grafiek laat per kwartaal het percentage bedrijven zien waarvan de omzet in het kwartaal met meer dan twintig procent is gestegen vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Stappenplan personeel aannemen

Wilt u personeel aannemen? Met deze 12 stappen ontdekt u welke regels er zijn en wat u moet regelen.

1. Houd u aan wetten en regels bij het werven van personeel

Bij het zoeken naar werknemers moet u zich houden aan regels voor gelijke behandeling van kandidaten. Zorg bijvoorbeeld voor een neutrale vacaturetekst zodat iedereen zich welkom voelt om te reageren. Tijdens een gesprek mag u geen vragen stellen over gezondheid of privéleven. Of over iemands gezin of kinderwens. Goede kandidaten vinden, begint bij een goede vacaturetekst en de juiste aanpak. Met deze tips van KVK maakt u een duidelijke vacaturetekst die goed gevonden wordt.

2. Controleer de identiteit van uw werknemers

Heeft u een geschikte kandidaat gevonden? Controleer dan wie de sollicitant is en of diegene wel bij u mag komen werken. Dit geldt ook als u buitenlands personeel of stagiairs wilt aannemen.  Controleer de identiteit door een geldig identiteitsbewijs te vragen, zoals een paspoort (geen rijbewijs of een verklaring van de Belastingdienst). 

Let bijvoorbeeld op:

 • de pasfoto
 • kenmerken als leeftijd en lengte
 • handtekening
 • nationaliteit
 • of het bewijs geldig is (check de datum)
 • echtheidskenmerken (zoals watermerk en documentnummer)

Gebruik het stappenplan Verificatieplicht van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Bewaar een kopie van de identiteitsbewijzen in uw administratie.

3. Screen uw toekomstige werknemers

Neemt u iemand aan voor een functie waarin betrouwbaarheid (integriteit) belangrijk is? Screen de sollicitant dan eerst. Met een screening onderzoekt u of iemand betrouwbaar is. Zo kunt u risico's beperken. U kunt tijdelijke medewerkers ook screenen. Zoals interimmedewerkers, zzp'ers, uitzendkrachten, stagiairs en vrijwilligers.

4. Pas uw administratie aan

Verwerk alle verplichte gegevens in uw administratie voordat uw werknemer begint. Zoals:

 • de gegevens van de loonheffingen
 • een kopie van het identiteitsbewijs van de werknemer
 • de loonstaat

Download een voorbeeld van een loonstaat op Belastingdienst.nl. Als u zelf een loonstaat maakt, moeten daarop dezelfde gegevens staan als op het voorbeeld.

5. Meld u aan als werkgever

Neemt u voor het eerst personeel aan? Dan moet u zich als werkgever aanmelden bij de Belastingdienst. U krijgt dan de formulieren om aan uw verplichtingen voor de loonheffingen te voldoen.

Neemt u op een later moment nieuwe werknemers aan? Of gaan er werknemers weg? Geef dit dan altijd door aan KVK via het wijzigingsformulier.

Lees waar u nog meer rekening mee moet houden als u voor het eerst personeel aanneemt.

6. Leg de arbeidsvoorwaarden vast in een arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst (ook wel arbeidscontract genoemd) legt u het salaris van uw werknemer vast. U zet er ook in of u gebruikmaakt van een cao, wat de werk- en rusttijden zijn en of er een pensioenregeling is voor uw werknemer. U moet uw werknemer duidelijk informeren over de belangrijkste arbeidsvoorwaarden zodat uw werknemer weet welke rechten hij of zij heeft.

De meest voorkomende afspraken gaan over:

7. Betaal minstens het minimumloon en vakantiebijslag

U moet uw werknemers vanaf 21 jaar in ieder geval het wettelijk minimumloon en vakantiebijslag betalen. Dit geldt ook voor flexwerkers en buitenlandse werknemers. Voor jongere werknemers van 15 tot en met 20 jaar geldt het minimumjeugdloon. Voor werknemers van 13 en 14 jaar bestaat geen minimumjeugdloon. U spreekt samen af hoe hoog het loon is.

8. Houd u aan de Arbowet

Uw werknemer moet veilig en gezond kunnen werken. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). U moet volgens deze wet arbobeleid maken. En u moet een basiscontract afsluiten met een arbodienstverlener. In het contract staat bij welke taken u zich moet laten ondersteunen door een arbodienstverlener of bedrijfsarts.

9. Stel een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op

U moet een risico-inventarisatie en -evaluatie maken als u personeel in dienst neemt. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of u een RI&E heeft. In de RI&E schrijft u op welke veiligheids- en gezondheidsrisico's er zijn voor uw personeel. En de maatregelen die u daartegen neemt.

10. Draag sociale verzekeringspremies af

Als uw werknemer in Nederland werkt, moet u in Nederland sociale verzekeringspremies betalen. U betaalt de premies voor de werknemers- en de volksverzekeringen aan de Belastingdienst. Voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u er ook voor kiezen eigenrisicodrager te worden. U betaalt dan minder premie voor de werknemersverzekeringen. Als uw werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt, dan betaalt u de uitkering in plaats van UWV.

11. Controleer of uw werknemer een zorgverzekering heeft

Uw werknemer moet een Nederlandse zorgverzekering hebben. Is een werknemer niet verzekerd, of betaalt hij de premie niet? Dan sluit het CAK een zorgverzekering af voor uw werknemer. U moet voor deze zorgverzekering de zorgpremie inhouden van het loon. U maakt de premie over aan het CAK. 

12. Regel het pensioen voor uw personeel

U bent verplicht uw werknemer een pensioenregeling aan te bieden als er een bedrijfstakpensioenfonds is voor uw sector. Is er geen bedrijfstakpensioenfonds? Dan kiest u zelf of u uw werknemers een pensioenregeling aanbiedt.  Lees in het stappenplan pensioenregeling aanbieden hoe u pensioen voor uw werknemers regelt. 

Feiten en cijfers: groeit of krimpt het personeelsbestand?

De grafiek toont het percentage bedrijven met een toename of afname van het personeelsbestand in het afgelopen kwartaal.

U heeft personeelstekort of tijdelijk veel werk

Heeft u personeelstekort of tijdelijk meer werk? Dan kunt u werken met oproepkrachten met een nulurencontract. Of met zzp'ers, tijdelijk personeel of iemand die vast in dienst komt. Lees welke oplossingen er zijn voor uw personeelstekort. 

Personeel in loondienst aannemen

Zoekt u een blijvende oplossingen voor uw personeelstekort? U kunt dan (meer) personeel in loondienst aannemen.  

Er komt veel kijken bij het aannemen van personeel. Denk aan:

Lees waar u aan moet denken wanneer u voor het eerst personeel aanneemt. Of bekijk het stappenplan personeel aannemen. Vindt u het lastig om nieuwe medewerkers te vinden? Op KVK.nl leest u tips om personeel te werven.

Tijdelijk personeel inhuren bij personeelstekort

Heeft u tijdelijk extra personeel nodig om uw personeelstekort op te lossen? Bijvoorbeeld om een zieke werknemer te vervangen. Dan is tijdelijke inhuur van personeel een mogelijkheid. Dat kan via detachering, uitzending of payrolling. De werknemer is niet bij u in dienst, maar werkt wel voor uw bedrijf. Voor de verschillende vormen van inhuur zijn verschillende regels. Zoals voor de opzegtermijn.

Doe de Waadi-check

Als u tijdelijk personeel inhuurt, krijgt u te maken met de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Volgens deze wet moet u controleren of het bedrijf, de uitlener, ingeschreven staat in het Handelsregister. U kunt een boete krijgen wanneer dit niet zo is.

Doe daarom altijd de Waadi-check.

Uw werknemers extra of anders laten werken

Heeft u al personeel in dienst? Dan kunt u uw werknemers vragen of zij meer uren kunnen werken om het personeelstekort op te vangen. Denk aan iemand die parttime werkt. Ook kunt u hen vragen zich om te scholen naar het vakgebied waar personeelstekort is binnen uw bedrijf. Zo hoeft u niet direct nieuw personeel in te huren.

Kijk ook wat u kunt doen voor de werknemers die u nu heeft, zodat ze met plezier bij u blijven werken.

Buitenlands personeel aannemen

U kunt personeel uit het buitenland inhuren als oplossing voor uw personeelstekort.  Dat moet eerst binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Vindt u daar geen goede werknemers? Dan mag u werven in andere landen. U moet zelf controleren of u een visum of werkvergunning moet aanvragen. Check van tevoren wat er komt kijken bij buitenlands personeel aannemen.

Oproepkrachten aannemen

Kunt u niet voorspellen wanneer het druk is en u personeelstekort heeft? Bijvoorbeeld omdat het per periode verschilt. Neem dan oproepkrachten aan. Een oproepkracht is een werknemer zonder vaste werkdagen of -uren. Oproepkrachten werken wanneer u ze oproept. U betaalt dus alleen loon voor de gewerkte uren.

Nulurencontract of ander oproepcontract

Er zijn contracten met verschillende regels voor oproepkrachten. Zoals een nulurencontract en een min-maxcontract.

Zzp’er inhuren

Zoekt u tijdelijke hulp bij een opdracht of project? Dan kunt u ook een zzp’er inhuren. Bijvoorbeeld omdat u iemand zoekt met speciale kennis en ervaring. Een zzp’er komt niet bij u in dienst, maar werkt voor u zolang dat nodig is.

Leg samen de algemene voorwaarden en inkoopvoorwaarden vast. Bijvoorbeeld over het uurtarief. En het aantal uren dat nodig is voor de opdracht. U betaalt voor een zzp’er geen personeelskosten. Zoals loonheffingen, pensioenpremie en vakantiegeld.

Stagiair aannemen

Stagiairs werken mee in uw bedrijf als onderdeel van hun opleiding. Met een stage doet een student ervaring met het werk op. Een stagiair is daarom niet hetzelfde als een werknemer. Wel kan het een manier zijn om iemand op te leiden. De stagiair kan daarna misschien bij u in dienst komen. Zo investeert u in toekomstige oplossingen voor een (mogelijk) personeelstekort. Er zijn regels voor stagiairs. Zoals voor de stageovereenkomst en vergoeding. Bekijk de checklist werken met een stagiair.

Familie vragen om mee te werken bij personeelstekort

Uw familie mag ook helpen binnen uw onderneming. Als uw partner meewerkt krijgt u misschien meewerkaftrek. U kunt dan een bedrag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Ook uw kinderen kunnen meewerken.

Lees meer over meewerkende partners of kinderen.

Vakantiekrachten inhuren

Tijdens schoolvakanties of buiten schooltijden kunt u jongeren inhuren. Dat is goedkoper dan volwassen personeel aannemen als oplossing voor uw personeelstekort. Houd wel rekening met de leeftijd van de jongeren. Zo mogen kinderen van 13 en 14 geen industrieel werk doen. Dat betekent dat ze niet in een fabriek mogen werken. En ze mogen niet met en bij machines werken.

Samenwerken met andere ondernemers

Heeft u het druk, maar wilt u geen personeel aannemen of zzp'ers inhuren? Of heeft u niet genoeg tijd voor een nieuw, groot project? Denk dan aan samenwerken met andere ondernemers. U kunt werk laten doen, zoals het onderhouden van uw website. Bijvoorbeeld via contracting. Ook kunt u met andere ondernemers in een (tijdelijke) joint venture samenwerken. Bijvoorbeeld voor een grote opdracht. Of u kunt samen een onderneming oprichten. Zoals een maatschap of een vof.

Feiten en cijfers: hoeveel personen hebben een vaste of flexibele arbeidsrelatie?

De grafiek toont het aantal werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd én een vast aantal uren in de week, het aantal werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd óf een flexibel aantal uren per week en het zelfstandigen.

Zzp'er inhuren

Als u een zzp'er wilt inhuren moet u weten of er geen sprake is van loondienst. Samen legt u afspraken vast over algemene voorwaarden en inkoopvoorwaarden. Op deze pagina leest u aan welke regels u zich moet houden en wat u kunt doen om schijnzelfstandigheid te voorkomen.

Werken met een zzp’er

U kunt een zzp’er inhuren voor een specifieke opdracht of een project. Een zzp’er deelt zelf uren, werk en vakantie in. Hij kan tegelijk klussen doen voor andere opdrachtgevers. U geeft geen leiding aan de zzp’er, zoals met personeel. U legt samen afspraken vast over algemene voorwaarden en inkoopvoorwaarden. Bijvoorbeeld het zzp uurtarief en het aantal uren dat er nodig is voor de opdracht.

Vormen van inhuren

U kunt een zzp'er op 3 manieren inhuren:

 • Rechtstreeks: u huurt een zzp'er zonder tussenkomst van een andere partij in. Sluit een modelovereenkomst af met de zzp'er.
 • Intermediair: dit kan een uitzendbureau of detacheringsbureau zijn. Deze huurt een zzp'er in en verhuurt hem door aan u. De zzp'er factureert aan de intermediair.
 • Payrollbedrijf: met payrolling staat de zzp'er op de loonlijst van het payrollbureau. Dat neemt de administratie voor u uit handen.

Check of er sprake is van loondienst

Als u een zzp’er als zelfstandige inhuurt, moet u controleren of er geen sprake is van loondienst. Zo kunt u schijnzelfstandigheid voorkomen. Als er wel sprake is van loondienst, dan moet u loonbelasting en sociale premies betalen.

Modelovereenkomsten

Wilt u vastleggen dat het niet om loondienst gaat? Dan kunt u daar standaard modelovereenkomsten van de Belastingdienst voor gebruiken. Twijfelt u of u een modelovereenkomst nodig heeft? Volg dan het stappenplan Modelovereenkomst of niet.

Controle Belastingdienst

Omdat de Wet DBA vaak onduidelijk is, controleert de Belastingdienst opdrachtgevers op schijnzelfstandigheid van zzp’ers. Klopt de werkrelatie niet? Dan krijgt u meestal eerst een waarschuwing dat u de werkrelatie moet veranderen.

Lees meer over de controle op de Wet DBA op Belastingdienst.nl.

Arbeidsomstandigheden zzp'er

Een zzp'er heeft recht op dezelfde arbeidsomstandigheden als uw werknemers. Dat betekent dat wanneer de zzp'er de werkzaamheden binnen uw kantoor uitvoert, u moet zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Doet u dat niet, dan loopt u het risico op klachten en controle van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Een buitenlandse zzp'er inhuren

Als u op zoek gaat naar een zzp'er in het buitenland bent u verplicht eerst te werven in de EU of EER. Als u niemand kunt vinden, mag u daarbuiten kijken.

Let op ketenaansprakelijkheid

Denk er bij de inhuur van een zzp'er via een uitzendbureau en payrolling aan dat u moet letten op ketenaansprakelijkheid, als werknemers van de zzp'er de klus gaan doen.

Internationaal ondernemen

Lees alles over internationaal ondernemen op Ondernemersplein.nl

Innovatie en productontwikkeling

Lees alles over innovatie en productontwikkeling op Ondernemersplein.nl