Groeien

Advies bij groeien

Groeien met uw bedrijf?
Met al uw vragen kunt u bij ROZ terecht

Nu de economie in de afgelopen jaren weer groei laat zien, is het zaak voor ondernemers om hiervan mee te profiteren. Toch lukt het met name de ondernemers uit het kleinbedrijf niet altijd om de geboden kansen te verzilveren. ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) kan deze groep ondernemers van dienst zijn bij vragen rondom groei, bijvoorbeeld over strategie, financiering of personeel. 

Aan welke groeivragen kunt u denken?

  • Personeel; wanneer ‘moet’ ik personeel aannemen, in welke vormen kan dit allemaal, welke vorm past het beste bij mij en mijn bedrijf, loop ik niet teveel risico. 
  • Financiering van groei; ik zie nieuwe mogelijkheden in de markt maar heb te weinig werkkapitaal, welke andere financieringsmogelijkheden dan de bank zijn er.

Bij wie kunt u terecht?

Deze twee deskundige en betrokken ondernemersadviseurs van ROZ gaan door tot zij een antwoord hebben op uw vraag. Zij hebben een brede, bedrijfskundige achtergrond en een ruime ervaring in het adviseren van ondernemers. Daarnaast beschikt het ROZ over een breed netwerk aan bedrijfsintermediairs, waarmee in de praktijk al jaren wordt samengewerkt. In geval van specifieke vragen, die specialistische kennis vergen, wordt actief  doorverwezen.

Neem contact op!

(Startende) ondernemers uit het kleinbedrijf met vragen rondom groei kunnen rechtstreeks contact opnemen met één van deze twee adviseurs. 

Deze individuele advisering en begeleiding bij groei wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel. 

Financiering voor de groei van uw bedrijf

U wilt uw bedrijf laten groeien met een nieuwe dienst of nieuw product en daarvoor heeft u financiering nodig. Maak dan als eerste een financieel plan. Dit heeft u nodig om een financiering te krijgen. Niet alleen bij een bank, maar ook van de overheid. Want ook de overheid biedt financiële mogelijkheden voor uw bedrijf. Dat kunnen subsidies, kredietgaranties en fiscale regelingen zijn.

Stel een financieel plan op

U heeft een financieel plan nodig om een financiering te krijgen. Dat geldt meestal ook voor het aanvragen van een subsidie of financiële regeling van de overheid. Maak daarom een investeringsbegroting. In deze begroting staat wat u totaal aan geld nodig heeft en waarvoor.

Check of er subsidies zijn voor uw bedrijf

De overheid heeft verschillende subsidies, cofinancieringen, garanties en fiscale regelingen voor ondernemers. Deze stimuleringsregelingen zijn landelijk, regionaal en internationaal gericht. Check de subsidiewijzer of er voor uw plan financiering mogelijk is. Selecteer op onderwerp, regio of type financiering en bekijk uw opties en de voorwaarden.

Regelhulp financiering en verzekeringen voor internationaal ondernemen

Heeft u plannen om te gaan exporteren, te gaan investeren of uit te breiden in het buitenland? Dan kan het lastig zijn om aan financiering te komen. Met deze Regelhulp krijgt u een goed idee of u in aanmerking komt voor internationale financiering of exportverzekering van de Rijksoverheid.

Geld lenen voor haalbaarheidsonderzoek

Met een haalbaarheidsonderzoek bepaalt u in een vroeg stadium of de vernieuwing van uw product of dienst kans van slagen heeft. Voor dit onderzoek kunt u als mkb’er of innovatieve starter de Vroegefasefinanciering (VFF) aanvragen. Dit is een lening die u met rente terug moet betalen. Voor de VFF moet u in ieder geval het volgende voorbereiden:

  • Een businessplan waaruit blijkt dat uw bedrijf substantieel gaat groeien.
  • Een vernieuwingsplan.
  • Een intentieverklaring van een toekomstige investeerder die uw traject gaat financieren.

De voorwaarden voor een mkb’er of innovatieve starter verschillen. Lees daarom goed de voorwaarden voordat u de aanvraag indient.

Vraag uw bank om de Borgstellingkrediet

U wilt een lening afsluiten bij uw bank, maar u heeft niet genoeg onderpand om zekerheid te bieden. Dan kan de overheid voor een deel garant voor u staan met de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB). De BMKB is bestemd voor het mkb tot 250 werknemers. Ook zzp’ers worden tot het mkb gerekend. U vraagt deze garantieregeling niet zelf aan. Dat doet de bank. Vraag uw bank of u in aanmerking komt voor de BMKB.

Check de overheidsregelingen voor startups

Gebruikt u voor uw nieuwe ideeën een nieuwe technologie? Dan bent u een zogeheten startup. Startups lopen er vaak tegenaan dat potentiële investeerders terugdeinzen voor de risico’s. De overheid kan met verschillende regelingen de risico’s voor investeerders wegnemen. Welke regeling of financieringsmix bij u past, is afhankelijk van uw plannen. Met de Startupbox komt u er stapsgewijs achter. Ga direct naar de Startupbox.

Gebruik de Wegwijzer Smart Industry

Bent u bezig met het optimaliseren van bijvoorbeeld uw productieproces door combinaties van digitale en technologische ontwikkelingen? Bekijk dan wat de overheid aan financiële ondersteuning biedt met de Wegwijzer Smart Industry. U kunt subsidies en financiering krijgen voor onder andere onderzoek en samenwerking.

Zoek externe financiering

Naast financiële steun vanuit de overheid, zijn er ook andere externe financieringen mogelijk. Banken liggen misschien het meest voor de hand. Maar er zijn ook alternatieve financieringen via informele investeerders zoals crowdfunding of Business Angels. Er zijn dus meer manieren om aan bedrijfsfinanciering te komen. Bekijk de mogelijkheden voor externe financiering.

Feiten en cijfers: bedrijven met snelle omzetstijging

De grafiek laat per kwartaal het percentage bedrijven zien waarvan de omzet in het kwartaal met meer dan twintig procent is gestegen vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Stappenplan personeel aannemen

Waar krijgt u mee te maken als u personeel gaat aannemen? Met dit stappenplan komt u snel te weten welke regels er gelden op de arbeidsmarkt. Wilt u buitenlands personeel aannemen? Dan heeft u een aantal extra verplichtingen. Personeel aannemen begint al bij een effectieve werving en selectie. Lees hier wat u moet regelen.

Personeel aannemen

1. Werving en selectie van personeel

De werving en selectie is een belangrijke eerste stap voordat u personeel gaat aannemen. U bent tenslotte op zoek naar de juiste medewerker voor uw openstaande vacature. Werving en selectie begint al bij het schrijven van een vacaturetekst. Om goede respons te krijgen is de keuze van het medium en de juiste doelgroep bepalend. Hoe schrijft u een vacaturetekst? En via welk kanaal gaat u werven? Lees de tips voor een goede vacaturetekst en start met een effectieve werving en selectie van uw ideale kandidaat.

2. Screen uw toekomstige werknemers

Neemt u iemand aan voor een integriteitsgevoelige functie? Screen dan de sollicitant. Dat kunt u ook doen met interimmedewerkers, zzp'ers, uitzendkrachten, stagiairs en vrijwilligers.

3. Controleer de identiteit van uw werknemers

Bij indiensttreding moet u de identiteit controleren van al uw arbeidskrachten aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. U bewaart een kopie van de identiteitsbewijzen in uw administratie.

4. Meld u aan als werkgever

Als u voor het eerst personeel in dienst neemt, moet u zich als werkgever aanmelden bij de Belastingdienst. U ontvangt dan de formulieren om aan uw verplichtingen voor de loonheffingen te voldoen.

Geef veranderingen in uw personeelsbezetting ook door aan KVK. U doet dit via het wijzigingsformulier.

U moet veranderingen in uw personeelsbezetting altijd aan KVK doorgeven. Ook als u op een later moment extra personeel aanneemt.

5. Sluit een arbeidscontract af

Wat is een arbeidscontract? Een arbeidscontract is een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer. In een arbeidscontract legt u het salaris van uw werknemer vast en geeft u aan of er een cao van toepassing is, wat de werk- en rusttijden zijn en of er een pensioenregeling voor uw werknemer geldt. U kunt een arbeidscontract mondeling of schriftelijk afsluiten.

Werken zonder contract

Als u een werknemer zonder een schriftelijk contract voor u laat werken, dan hebt u automatisch een mondelinge arbeidsovereenkomst. Bovendien bent u wettelijk verplicht 1 maand nadat uw werknemer is begonnen een aantal zaken schriftelijk vast te leggen. Bedenk dat sommige afspraken alleen geldig zijn als ze schriftelijk zijn bevestigd. Daarom geven de meeste werkgevers de voorkeur aan een contract.

6. Betaal minimaal het minimumloon en vakantiebijslag

Iedere werknemer in Nederland heeft recht op ten minste het wettelijk minimumloon en vakantiebijslag. Dit geldt ook voor flexwerkers en buitenlandse werknemers.

7. Houd u aan de Arbowet

Uw werknemer moet veilig en gezond kunnen werken. Dat is vastgesteld in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De Arbowet verplicht u om een basiscontract af te sluiten met een arbodienstverlener. Hierin staat bij welke taken u zich moet laten ondersteunen door een arbodienstverlener of bedrijfsarts.

8. Stel een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) op

Zodra u personeel in dienst neemt, bent u verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie op te stellen. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert hier op. In de RI&E legt u de veiligheids- en gezondheidsrisico's voor uw personeel vast en de maatregelen die u daartegen neemt.

Gebruik de instrumenten en tools van het Steunpunt RI&E

U kunt uw RI&E zelf opstellen of de instrumenten en tools van het Steunpunt RI&E gebruiken. Er zijn RI&E-instrumenten voor veel branches. Ook is er een algemene MKB RI&E.

9. Draag socialeverzekeringspremies af

Als uw werknemer uitsluitend in Nederland werkt, moet u in Nederland socialeverzekeringspremies voor hem afdragen. Voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u er ook voor kiezen eigenrisicodrager te worden.

10. Ga na of uw werknemer een zorgverzekering heeft

Uw werknemer moet een Nederlandse zorgverzekering hebben. Is hij niet verzekerd? Dan sluit het Zorginstituut Nederland namens hem een zorgverzekering af en moet u de premie afdragen aan het Zorginstituut Nederland.

Buitenlands personeel aannemen

1. Werf eerst personeel in Nederland en de EER

U bent verplicht eerst personeel te werven in Nederland, de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Alleen als u daar geen geschikt personeel kunt vinden, mag u ook werven in andere landen.

2. Vraag een TWV of GVVA aan

Als u iemand van buiten de EER/Zwitserland aanneemt voor korter dan 3 maanden, dan moet u meestal een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen bij UWV. Neemt u iemand aan voor 3 maanden of langer? Dan vraagt u meestal een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aan.

Oekraïense vluchtelingen aannemen

Sinds 1 april hebben vluchtelingen uit Oekraïne geen tewerkstellingsvergunning (TWV) meer nodig om in Nederland te werken. Als werkgever moet u wel een melding doen bij UWV. Wilt u een opdracht geven aan een Oekraïense vluchteling die werkt als zzp'er? Dan moet u in elke situatie een tewerkstellingsvergunning aanvragen.

Let op: vanaf 1 november 2022 moet de vluchteling voor de vrijstelling van de werkvergunning een sticker of O-document van de IND hebben.

Lees meer over werk voor Oekraïense vluchtelingen op Rijksoverheid.nl. 

3. Vraag een A1-verklaring aan

Wat is een A1-verklaring? Een A1-verklaring toont aan in welk land de sociale verzekeringen moeten worden betaald. De A1-verklaring geldt voor de landen in de EU en de EER inclusief Zwitserland. U vraagt deze dus aan als u of uw werknemer voor u in het buitenland gaat werken. De aanvraag loopt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Neemt u een werknemer uit het buitenland aan, dan moet u bij een van de buitenlandse zusterorganisaties de A1-verklaring aanvragen. Daarin staat vermeld dat er geen bezwaar is dat de Nederlandse sociale verzekeringen op uw buitenlandse werknemer worden toegepast.

4. Zorg voor geschikte huisvesting

Voor medewerkers met een tewerkstellingsvergunning bent u verplicht om geschikte huisvesting te verzorgen. Hierbij moet u voldoen aan de regels van uw gemeente.

Feiten en cijfers: groeit of krimpt het personeelsbestand?

De grafiek toont het percentage bedrijven met een toename of afname van het personeelsbestand in het afgelopen kwartaal.

Tijdelijk extra personeel nodig

U heeft tijdelijk extra personeel nodig. Dat kunt u op verschillende manieren oplossen, met verschillende gevolgen. Zo kunt u uitzendkrachten inhuren, of gebruikmaken van oproepkrachten of een payrollbedrijf. Ook kunt u extra personeel aannemen, een zzp'er inhuren of uw familie vragen om te helpen. Check altijd of er wel of geen dienstbetrekking is, zodat u weet of u loonheffingen moet betalen.

Bepaal of er een dienstbetrekking is

Welke keuze u ook maakt, u moet altijd nagaan of er sprake is van een dienstbetrekking. Kijk daarvoor in het Handboek Loonheffingen bij 'Nagaan of er een dienstbetrekking is'. Of gebruik de Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie. Als u nog twijfelt, kijk dan of u de modelovereenkomsten van de Belastingdienst kunt gebruiken. Zorg dan wel dat u en de zzp'er ook werken volgens de modelovereenkomst.

Als er een dienstbetrekking is, dan moet u loonheffingen inhouden en betalen. Als u voor het eerst personeel aanneemt, moet u zich melden als werkgever bij de Belastingdienst.

Tijdelijk contract wordt vast contract

Een werknemer krijgt automatisch een vast contract na 3 opvolgende tijdelijke contracten of na 3 jaar tijdelijke contracten. Behalve als er andere afspraken in de cao staan. Lees wanneer er sprake is van opvolgende contracten en welke voorwaarden er gelden.

Uitzendkrachten inhuren

Uitzendkrachten zijn in dienst van het uitzendbureau. U betaalt het uitzendbureau en niet de uitzendkracht. Check in het Handelsregister of het uitzendbureau een Waadi-registratie heeft. Dat kan met de Waadi-check van de Kamer van Koophandel (KVK). Als u personeel inhuurt van een uitzendbureau zonder Waadi-registratie riskeert u een boete.

Ook moet u zeker weten dat het uitzendbureau de juiste belastingen betaalt aan de Belastingdienst. Anders kan het zijn dat de Belastingdienst de niet betaalde belastingen op u verhaalt. U kunt met het uitzendbureau afspreken dat u de loonheffingen stort op een g-rekening. Dat is een geblokkeerde bankrekening, waarmee het uitzendbureau alleen de loonheffingen en btw aan de Belastingdienst kan betalen. U bent in ieder geval niet meer aansprakelijk voor het bedrag dat u op die rekening stort.

Oproepkrachten inhuren

U kunt oproepkrachten inhuren via een payrollbedrijf of een uitzendbureau. U betaalt dan dit bedrijf en niet de oproepkracht. Als u medewerkers inhuurt via een uitzend- of payrollbedrijf, moet u dat bedrijf informeren over welke arbeidsvoorwaarden u heeft voor uw eigen werknemers.

U kunt ook zelf oproepkrachten in dienst nemen. U sluit dan een contract met de oproepkracht. Dit is vooral handig als u uw werknemers niet de garantie kunt geven voor voldoende werk. Oproepkrachten die u langer dan 12 maanden in dienst heeft, moet u een aanbod doen voor een vast aantal uren. U moet dan wel zelf loonheffingen inhouden en betalen over hun salaris.

Personeel aannemen

U kunt extra personeel aannemen, bijvoorbeeld als u voor een langere periode meer drukte verwacht en meer personeel nodig heeft. Neemt u voor de eerste keer personeel aan, dan moet u zich als werkgever melden bij de Belastingdienst. En u moet een loonadministratie gaan bijhouden. Hoe u dat doet, staat in het Handboek loonheffingen bij 'Loonadministratie aanleggen'. Als u personeel aanneemt, moet u rekening houden met maatregelen tegen schijnconstructies. En let op de aanzegtermijn bij tijdelijke contracten.

Heeft u een eenmanszaak?

Ook dan kunt u personeel aannemen. U hoeft uw rechtsvorm niet te wijzigen.

Familie vragen

Uw familie kan helpen in uw onderneming. Uw kinderen kunnen meewerken in uw onderneming. Lees er meer over in het Handboek loonheffingen bij 'Meewerkende kinderen'. Ook uw partner kan meewerken in uw bedrijf. U kunt dan misschien gebruikmaken van de meewerkaftrek.

Vakantiekrachten inhuren

Tijdens schoolvakanties of buiten schooltijden kunt u jongeren inhuren. U moet rekening houden met de leeftijd van de jongeren. Zo mogen kinderen van 13 en 14 geen industrieel werk doen. Dat betekent dat ze niet in een fabriek mogen werken. En ze mogen niet met en bij machines werken.

Freelancers of zzp'ers

Als u een freelancer of zzp'er inhuurt, wordt u in principe opdrachtgever en de freelancer of zzp'er is dan de opdrachtnemer. U kunt deze arbeidsrelatie vastleggen in een modelovereenkomst van de Belastingdienst.

Gedetacheerd personeel of zelfstandigen inhuren binnen de EER en Zwitserland

Huurt u gedetacheerd personeel of zelfstandigen in uit landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland? Dan geldt een meldingsplicht voor degene die de tijdelijke opdracht in Nederland uitvoert. Zij moeten in het Nederlandse online meldloket onder andere aangeven welke werkzaamheden zij gaan uitvoeren en in welke periode. U als werkgever moet nagaan of alle informatie goed doorgegeven is.

Feiten en cijfers: hoeveel personen hebben een vaste of flexibele arbeidsrelatie?

De grafiek toont het aantal werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een vast aantal uren in de week, het aantal werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een flexibel aantal uren per week en het aantal overige zelfstandigen (zoals freelancers).

Zzp'er inhuren

Als u een zzp'er wilt inhuren moet u weten of er geen sprake is van loondienst. Samen legt u afspraken vast over algemene voorwaarden en inkoopvoorwaarden. Op deze pagina leest u aan welke regels u zich moet houden en wat u kunt doen om schijnzelfstandigheid te voorkomen.

Werken met een zzp’er

U kunt een zzp’er inhuren voor een specifieke opdracht of een project. Een zzp’er deelt zelf uren, werk en vakantie in. Hij kan tegelijk klussen doen voor andere opdrachtgevers. U geeft geen leiding aan de zzp’er, zoals met personeel. U legt samen afspraken vast over algemene voorwaarden en inkoopvoorwaarden. Bijvoorbeeld het zzp uurtarief en het aantal uren dat er nodig is voor de opdracht.

Vormen van inhuren

U kunt een zzp'er op 3 manieren inhuren:

  • Rechtstreeks: u huurt een zzp'er zonder tussenkomst van een andere partij in. Sluit een modelovereenkomst af met de zzp'er.
  • Intermediair: dit kan een uitzendbureau of detacheringsbureau zijn. Deze huurt een zzp'er in en verhuurt hem door aan u. De zzp'er factureert aan de intermediair.
  • Payrollbedrijf: met payrolling staat de zzp'er op de loonlijst van het payrollbureau. Dat neemt de administratie voor u uit handen.

Check of er sprake is van loondienst

Als u een zzp’er als zelfstandige inhuurt, moet u controleren of er geen sprake is van loondienst. Zo kunt u schijnzelfstandigheid voorkomen. Als er wel sprake is van loondienst, dan moet u loonbelasting en sociale premies betalen.

Wet DBA

Als u een zzp’er inhuurt voor een opdracht, en het gaat in de praktijk toch om loondienst, dan heet dat schijnzelfstandigheid. U bent dan werkgever en moet belastingen betalen die bij loondienst horen. Voor 2016 kon u de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) gebruiken om de werkrelatie aan te tonen. De Wet DBA moest de regels duidelijker maken, maar dat is niet gebeurd. Er komen daarom nieuwe regels. Het is nog niet bekend wanneer die ingaan.

Modelovereenkomsten

Wilt u vastleggen dat het niet om loondienst gaat? Dan kunt u daar standaard modelovereenkomsten van de Belastingdienst voor gebruiken. Twijfelt u of u een modelovereenkomst nodig heeft? Volg dan het stappenplan Modelovereenkomst of niet.

Controle Belastingdienst

Omdat de Wet DBA vaak onduidelijk is, controleert de Belastingdienst opdrachtgevers op schijnzelfstandigheid van zzp’ers. Klopt de werkrelatie niet? Dan krijgt u meestal eerst een waarschuwing dat u de werkrelatie moet veranderen.

Lees meer over de controle op de Wet DBA op Belastingdienst.nl.

Arbeidsomstandigheden zzp'er

Een zzp'er heeft recht op dezelfde arbeidsomstandigheden als uw werknemers. Dat betekent dat wanneer de zzp'er de werkzaamheden binnen uw kantoor uitvoert, u moet zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Doet u dat niet, dan loopt u het risico op klachten en controle van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Een buitenlandse zzp'er inhuren

Als u op zoek gaat naar een zzp'er in het buitenland bent u verplicht eerst te werven in de EU of EER. Als u niemand kunt vinden, mag u daarbuiten kijken.

Digital nomad inhuren

Een digital nomad is iemand die locatie onafhankelijk werkt. De digital nomad reist over de wereld, en verdient geld door te werken aan een eigen online onderneming. Of als zzp’er voor verschillende opdrachtgevers.

Let op ketenaansprakelijkheid

Denk er bij de inhuur van een zzp'er via een uitzendbureau en payrolling aan dat u moet letten op ketenaansprakelijkheid, als werknemers van de zzp'er de klus gaan doen.

Internationaal ondernemen

Lees alles over internationaal ondernemen op Ondernemersplein.nl

Innovatie en productontwikkeling

Lees alles over innovatie en productontwikkeling op Ondernemersplein.nl